Büyükbaş Ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımlara %50 Hibe

Yeni yapım veya mevcut Büyükbaş ve Küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin artırılması ve modern hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi için yapılacak yatırımlara %50 hibe desteği verilecektir.

Büyükbaş Ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımlara %50 Hibe

Destekleme Konuları ve Hibe Oranları:

2021 yılında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesinde aşağıda belirtilen konularda ve oranlarda hibe uygulanır:


 

Yatırım Konuları ve Uygulanacak Hibe Oranı (%)

İNŞAAT

Yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite

artırımı / rehabilitasyonu :  % 50

ÇADIR ALIMI

Hayvan barınağı amaçlı çadır alımı :  % 50

MAKİNE ALET ve EKİPMAN ALIMI

Yem hazırlama makinesi, gübre sıyırıcısı sistemi,

seyyar süt sağım makinesi, süt soğutma tankı,

hayvan kaşıma ünitesi, otomatik suluk :  % 50

2.3. Yatırımda Alt ve Üst Sınırlar:

-Hibe Programı kapsamında başvurusu onaylanan gerçek ve tüzel kişiler; büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli yeni ahır, küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı / rehabilitasyonu, aşağıda diğer bölümlerde açıklandığı şekilde hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine alet ve ekipman alımı yatırımlarında, üst sınırlara kadar olan kısım için hibe desteğinden yararlandırılır.

-İnşaat işleri için ödemeye esas yatırım üst limitinde kullanılmak üzere; bütün ırklar için, büyükbaş anaç hayvan birim fiyatı KDV hariç 8.000 TL/baş ve küçükbaş için ise anaç hayvan birim fiyatı KDV hariç 1.150 TL/baş olarak uygulanacaktır.

-Hayvan barınağı olarak kullanılacak çadırların büyüklüğü büyükbaş için hayvan başına 15 metrekare küçükbaş için 3 metrekare alan olacak şekilde olmalıdır.

 -Desteklemeye esas olacak inşaat gider kalemleri; kapasiteye uygun yeni ahır/ağıl, kapasite ile uyumlu gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası, soğutma sistem odası ve küçükbaş yıkama ünitesi inşaatları olup, yeni ahır/ağıl yapımında gübre çukuru, ahır inşaatlarında ise gübre sıyırıcı sistemi zorunlu olacaktır.

-Tüm makine alet ve ekipmanlar yeni, kullanılmamış, TSE veya CE belgeli ve deney raporuna sahip olmak zorundadır.

-Onaylanan ve yatırıma başlanan projelerin 30 Kasım 2021 tarihine kadar tamamlanması esastır.

-Yatırımların tamamlanması ve hak ediş ödemeleri sonrasında hibeden yararlanan yatırımcılar en az 3 yıl süre ile işletme faaliyetlerini sürdürmek zorundadırlar.

3.4) Başvuruda Aranacak Belge ve Bilgiler: 

Ek-1’de yer alan Hibe Başvuru Formu,

Ek-2’de yer alan Ön Proje Formu,

Ek-3’te yer alan Yatırım ile İlgili Bilgiler Formu, (Kamu kiralamaları için)

ç) Ek-4’te yer alan Tahmini Sabit Yatırım ve Termin Plan Tabloları,

Bakanlık kayıt sistemlerine Karar tarihi itibari ile en az bir yıl önce kayıtlı olduğuna dair belge,

İnşaat Yatırımın yapılacağı arazi/arazilere ait Ekte (Ek- 9) yer alan aidiyet belgesi/belgeleri.

Yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu için başvuruda bulunacak olan yatırımcılarda inşaatın yapılacağı alanın tapu kaydı yatırımcıya ait olmalıdır. Tapu kaydının yatırımcı adına tescilli olmaması durumlarda yatırım yerinin eş, anne-baba, çocuklar ve kardeşlerden birisine ait olması durumunda, alınacak muvafakat ve muhtar onayı ile başvuru yapılabilecektir. Kamu arazisi kiralayarak (en az beş yıllık kira sözleşmesi istenir) yatırım yapan yatırımcılar için bu şart aranmaz. Tapu kaydının başvuruyu yapan yatırımcı ile birlikte birden fazla kişiye ait olması (hisseli olması) durumunda, her bir hissedarın yatırımcıya yetki verdiğini gösterir ve sahibi oldukları arazi üzerinde inşaat yapılmasına rızaları olduğunu gösterir noter tasdikli belge (Başvurusu Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından onaylandıktan sonra) istenecektir. Plansız alanlar imar yönetmeliğinin 17.maddesine göre hisseli alanlarda sadece bir hissedara yapım izni/ruhsatı verildiğinden aynı parsel için başka bir hissedar başvuru yapamayacaktır.

Başvuru sahibinin başvurusunun Bakanlıkça onaylanmasından sonra yer değişikliği talebi, arazi durumundan aldığı puanını ve sıralamayı değiştirmediği sürece yapılabilecektir.

-Nüfus cüzdanı fotokopisi (gerçek kişiler için-aslı başvuru esnasında görülüp, onaylanacak)

-Şirketi temsil ve imza yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri  (tüzel kişiler için), ile tüzel kişilerin yetkili kurullarından alınmış yetkilendirme kararı,

-Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği (tüzel kişiler için),

-Tüzel kişilerin yetkili kurul ve/veya organlarından aldıkları yetki kararı, yatırım yapma ile ilgili almış oldukları yönetim kurulu kararı,

-Adli sicil / arşiv taraması kaydı

-Hayvan barınağı amaçlı çadır alımlarında göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler göçer hayvancılık yaptıklarına dair belgeyi ayrıca başvuru evrakları ile birlikte sunacaklardır.

-Hayvan varlığı belgesi

-İkametgah belgesi

-Varsa ÇKS Belgesi (Yem Bitkisi Ekiliş Alanı Varlığı)

-Okul Mezuniyet Belgesi

-Varsa Hayvancılık Kurs Bitirme Belgesi

-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde prim ve idarî para cezası bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazının aslı.

-Bağlı bulunduğu vergi dairesinden vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge,

Hibelerden yararlanamayacak olanlar:

-Kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik ve benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkları,

-Yatırımcılar, Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Karar kapsamındaki hibe konuları için, uygulanan faiz indirimi veya hibe programlarından daha önce yararlanmış olan yatırımcılar başvuru yapamaz ve yararlanamaz, yararlanmış ise Karar kapsamında yararlanılan destekler, ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır.

-Kanuni takipte vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olanlar,

-5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi hükümleri uygulananlar, (İl Müdürlüklerince ÇKS sisteminden sorgulama yapılır)

-İflas etmek veya tasfiye edilmek, ilişkileri mahkemeler tarafından yönetilmek, kredi verenlerle anlaşma yapmak, işletme faaliyetlerini askıya almış olmak, bu konularla ilgili işlemlere tabi olmak veya ulusal yasa veya düzenlemelerle benzer bir durumdan kaynaklanan konumda olanlar,

-Hırsızlık, kaçakçılık, yağma, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, zimmet, irtikâp veya rüşvet suçlarından adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı olanlar,

-3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize veya örgütlü suçlardan adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı olanlar,

-Türk Ceza Kanunu’nun 102., 103. ve 104. Maddelerinde düzenlenen suçlardan adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı olanlar.

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2021, 20:35
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER